Medlemsvillkor

MEDLEMSVILLKOR Atletakademin – CF Partille AB

Dessa villkor är satta för att utgöra en gräns för vad medlem och Atletakademin kan kräva/ansvara för. Vi är övertygade om att det mesta går att lösa i samförstånd så kom till oss och diskutera hur vi bäst kan lösa ditt ärende.

1. Allmänt
1.1. Medlemskapet ger medlem rätt att boka pass och att träna på open gym i Atletakademin:s anläggning under rådande öppettider.
1.2. Medlem är medveten om att träning sker på egen risk.
1.3. Atletakademin ansvarar inte för skada eller förlust av saker som medlemmen medför till Atletakademin:s lokal.
2. Medlemskapet.
2.1. Medlemskapet är personligt.
2.2. Överlåtelse av medlemskap kan ske i samförstånd med Atletakademin (i ev. köordning). Administrativ avgift om 800kr kan tas ut.
2.3. Atletakademin har rätt att neka person medlemskap (dock inte av etniska eller sexuella skäl).
3. Betalning
3.1. Betalning erläggs i förskott oavsett betalningsform.
4. Atletakademins ansvar
4.1. Atletakademin ansvarar för att utrustningen är i säkert skick.
4.2. Atletakademin skall avråda medlemmen från träning som Atletakademin:s personal bedömer innebär risk för medlemmen.
4.3. Atletakademin ansvarar inte för hinder eller begränsning av träning som beror på omständigheter utanför Atletakademins kontroll, tex brand, vattenläcka, naturkatastrof eller myndighets beslut (Force majeure).
5. Medlemmens ansvar
5.1. Medlemmen skall meddela Atletakademin om ändring av kontaktuppgifter.
5.2. Medlemmen ansvarar själv för förlängning av medlemskapet. Vid träning utan medlemskap kan efterdebitering ske enligt Atletakademin:s prislista. Även straffavgift om 500kr kan tillkomma.
5.3. Medlemmen kan vid oaktsamhet krävas på ersättning av förstörd egendom.
5.4. Om medlemmen vid återkommande tillfällen inte kommer till bokat pass eller bokar av pass senare än 2 timmar för passets start så kan Atletakademin kräva straffavgift om 500kr.
5.5. Medlemmen ansvarar för att komma i tid till bokat pass. Deltagande på passet kan nekas vid sen ankomst.

5.6 Medlemmen ansvarar för att betala för de varor hen köper. Vid utebliven betalning så kan medlemmen stängas av utan ersättning eller återbetalning av erlagt träningsavgift.
6. Säkerhetsregler
6.1. Om medlemmen inte följer coachernas anvisningar och därigenom riskerar sin egen och/eller andras hälsa kan medlemmen stängas av utan ersättning.
6.2. Medlemmen förbinder sig att uppträda lämpligt mot Atletakademin:s andra medlemmar annars riskerar medlemmen att stängas av utan ersättning.
7. Doping/Ätstörning
7.1. Atletakademin har rätt att kräva uppvisande av dopingtest. Tills sådant kan uppvisas så kan Atletakademin stänga av medlemmen från vidare träning utan kompensation. Vid användande av dopingpreparat kommer medlemmen att stängas av utan ersättning. Atletakademin följer samma definition av doping som WADA.
7.2. Om medlemmen har ätstörning som enligt Atletakademin kan innebära allvarlig hälsorisk kan ATLET AKADEMIN avsluta medlemskapet. Atletakademin erbjuder dock i första hand hjälp om och på det sätt som rekommenderas av läkare.
8. Atletakademin:s rättigheter
8.1. Atletakademin äger rätt att ställa in pass, tex pga sjukdom eller träningsresor.
8.2 Atletakademin äger rätt att justera priserna för medlemskap. Detta gäller även för befintliga medlemmar och medlemskap.
9. Frysning av medlemskap
9.1. Medlem som betalt årskort men som inte kan utnyttja sitt medlemskap på minst 3 månader pga sjukdom, skada, graviditet eller arbete kan få frysa sitt kort i max 6 månader. Intyg kan krävas och frysning kan ej ske retroaktivt. Atletakademin har rätt att istället avsluta medlemskapet och betala tillbaka ej utnyttjade hela månader. Avgift om 500kr kan tillkomma.
10. Medlemmen godkänner att Atletakademin lagrar uppgifter om medlemmen.
11. Videoinspelning och fotografering kan förekomma under träning/verksamhet i Atletakademin:s lokaler. Medlemmen samtycker härmed att video/fotografier används utan att ersättning utgår till medlemmen.

12. Om det är 3 eller färre bokade på ett gruppass har Atletakademin rätt att ställa in passet. Bokade deltagare blir vid dessa tillfällen kontaktade av Atletakademin.
13. Atletakademin har rätt att ändra dessa villkor.